☘️🌿☘️ An lành mùa an cư 2023

Một chút nhẹ vui làm việc lúc mặt trời chưa ló dạng nhưng rất chú tâm lấy máu của các bạn để Quý Sư kịp vào thời khóa tu.

Và một chút an lành trong những ngày chăm sóc sức khỏe tại Y Khoa Hợp Nhân.

Chúng con cảm ơn Quý Sư đã gieo duyên cho chúng con được chăm sóc y tế mùa an cư này ạ!

Click “<“, “>” để xem thêm hình