Bảng tra cứu bệnh theo ICD

Cập nhật theo Quyết định QĐ6061/BYT của Bộ Y Tế ban hành ngày 29-12-2017