Chi phí mua thẻ BHYT hộ gia đình (GD) áp dụng từ ngày 01/07/2019

Kể từ 01/07/2019 chi phí mua thẻ BHYT hộ gia đình (GD) thay đổi từ 750.600đ/12 tháng tăng lên 804.600đ/12 tháng.

Tuy nhiên khi toàn bộ các thành viên trong gia đình cùng tham gia BHYT thì mức đóng BHYT sẽ được xem xét giảm trừ như sau:
Người thứ 1: đóng đủ theo mức quy định
Người thứ 2: = 70% mức đóng người thứ 1 (tương đương 563.220đ/12 tháng)
Người thứ 3: = 60% mức đóng người thứ 1 (tương đương 482.760đ/12 tháng)
Người thứ 4: = 50% mức đóng người thứ 1 (tương đương 402.300 đ/12 tháng)
Người thứ 5 trở đi: = 40% mức đóng người thứ 1 (tương đương 321.840đ/12 tháng)