Quyền lợi bảo hiểm y tế áp dụng từ ngày 1/07/2018

Tất cả các mã đối tượng người tham gia khám bệnh, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế theo quy định sẽ được nhà nước thanh toán 100% chi phí cho 1 lần đi khám bệnh, chữa bệnh khi chi phí khám chữa bệnh thấp hơn 208.500đ hoặc có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 8.340.000đ.

Kể từ ngày 01/07/2018, 44 mã đối tượng người tham gia BHYT được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế như sau

– Tất cả các mã đối tượng sẽ được nhà nước thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT với tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật khi chi phí 1 lần khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến nhỏ hơn 208.500đ hoặc khi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế tuyến xã;

– Tất cả các mã đối tượng sẽ được nhà nước thanh toán 100% với tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật khi có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên tính đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm lớn hơn 8.340.000đ

Nguồn – download:

  • Quyết định số 1399/QĐ-BHXH, ngày 22/12/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám bệnh chữa bệnh (download)
  • Quyết định số 1351/QĐ-BHXH, ngày 16/11/2015, của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT (download)
  • Nghị định số 47/2017/NĐ-CP, ngày 24/04/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.(download)
  • Kiểm duyệt –  Giám đốc điều hành
  • Quản Trọng Quốc Huy – Phòng Chăm Sóc Khách Hàng
  • Từ Tôn Quý – Ban Sự kiện Truyền Thông
  • N.T.K.Liên – Ban Sự kiện Truyền Thông