Project Description

Cơ cấu tổ chức công ty TNHH Trung tâm Y khoa Hợp Nhân

Để thực hiện tốt sứ mệnh của mình, Y khoa Hợp Nhân tổ chức công ty gồm văn phòng điều hành và chi nhánh là nơi thực hiện trực tiếp công tác khám chữa bệnh.

Hợp Nhân - cơ cấu tổ chức

Văn phòng điều hành

 • Là nơi tham mưu cho Giám đốc Điều hành và triển khai các chính sách, chủ trương, quy chế, quy trình, chỉ tiêu chất lượng, chính sách chăm sóc khách hàng, chuẩn hóa hình ảnh,… đảm bảo thống nhất trong toàn công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.
 • Đầu mối cung cấp toàn bộ nguồn lực như tài chính, nhân sự, trang thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu, thuốc, sửa chữa và bảo trì, …. cho toàn công ty để thực hiện hoạt động.
 • Đảm nhận vai trò chuyên trách tại Văn phòng điều hành là các Phòng chức năng, gồm các phòng:
  • Phòng Chuyên môn Y
  • Phòng Dược & xét nghiệm
  • Phòng Chất lượng & nhân sự
  • Phòng Chăm sóc khách hàng
  • Phòng Tài chính – Kế toán
 • Tùy theo tình hình thực tế, Giám đốc điều hành sẽ quyết định có thêm các Ban trực thuộc Phòng chức năng, đứng đầu các Ban là Trưởng ban, dưới các trưởng ban có thể có các vị trí như chuyên viên, cán sự, nhân viên giúp việc trong các phòng chức năng.

Trân trọng cảm ơn.

Phòng khám đa khoa Hợp Nhân