Phục hồi chức năng

BSCKI. Võ Thiên Nhàn

Chuyên khoa Phục hồi chức năng

Số CCHN: 001047/HCM-CCHN

Huỳnh Thị Mỹ Duyên

KTV. Phục hồi chức năng

Số CCHN: 003267/PY-CCHN

Lê Thị Khánh Huyền

KTV. Phục hồi chức năng

Số CCHN: 008398/ĐNA-CCHN

BS. Nguyễn Viết Diễn

Chuyên khoa Phục hồi chức năng

Số CCHN: 002923/PY-CCHN

Phạm Chí Tâm

KTV. Phục hồi chức năng

Số CCHN: 017236/HCM-CCHN