Nội khoa

BSCKII. Ngô Văn Thành

Chuyên khoa Nội

Số CCHN:003628/HCM -CCHN

Phụ trách chuyên môn kỹ thuật phòng khám

BSCKII. Huỳnh Thị Hồng Anh

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 000613/HCM-CCHN

BSCKI. Đỗ Thị Liên

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 000208/HCM-CCHN

BSCKI. Dương Bích Thủy

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 002475/HCM-CCHN

BSCKI. Đỗ Thị Thu Thảo

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 001687/HCM-CCHN

BS. Phạm Thị Phụng

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 0017119/HCM-CCHN

BSCKI. Trần Đình Phương Trân

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 044754/HCM-CCHN

BSCKI. Nguyễn Thị Bảo Châu

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 0026128/BYT-CCHN