Giấy phép hoạt động của

Y Khoa Hợp Nhân

Quyết định phạm vi hoạt động chuyên môn