1.1.1 Thuốc mê theo đường tĩnh mạch

1.1.2 Thuốc mê bay hơi hít qua đường thở