Thông Tin Khám chữa bệnh BHYT

tại Hợp Nhân

Ý nghĩa mã thẻ bảo hiểm y tế

16/06/2018, 3:00:38 Chiều |BHYT, Thông tin chung BHYT|0 Comments

Mã thẻ bảo hiểm y tế gồm có 15 ký tự chia thành 04 ô. Mục đích của dãy ký tự này là nhằm phân loại đối tượng và xác định quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Hay nói khác hơn, bộ mã số này là cách nhận diện thông tin của người tham gia bảo hiểm y tế.