Giấy chuyển viện có thời hạn sử dụng bao lâu?

Thời hạn sử dụng Giấy chuyển viện theo quy định hiện nay phụ thuộc vào loại bệnh mà người bệnh mắc phải như sau:

1. Đối với các bệnh thông thường

Đối với những trường hợp bệnh, nhóm bệnh hay trường hợp bệnh thông thường thì Giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh sẽ có giá trị sử dụng trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký chuyển tuyến.

2. Đối với trường hợp bệnh nặng

Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế mắc các bệnh, nhóm bệnh và các trường hợp bệnh được sử dụng Giấy chuyển viện quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 40/2015/TT-BYT thì Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch đó.

Như vậy, hiện nay có 62 loại bệnh chỉ cần xin giấy chuyển tuyến 1 lần/năm. Những bệnh, nhóm bệnh này được quy định tại danh mục sau:

– Điểm c, d Khoản 1 Điều 12 Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.