Xét nghiệm

Lê Nguyên Vũ

KTV. Khoa xét nghiệm

Số CCHN: 0029308/HCM-CCHN

Nguyễn Thị Mỹ Phượng

KTV. Khoa xét nghiệm

Số CCHN: 038808/HCM-CCHN

Tôn Nữ Quỳnh Như

KTV. Khoa xét nghiệm

Số CCHN: 043422/HCM-CCHN

Lê Thị Ngọc Ánh

KTV. Khoa Xét nghiệm

Số CCHN: 050950/HCM-CCHN

Lý Đình Nguyên

KTV. Khoa Xét nghiệm