Tiêm chủng

1. https://www.who.int/papuanewguinea/news/detail/24-10-2018-gafo-s-story-png-s-first-case-of-polio-in-a-generation

2. CDC, Live Attenuated Influenza Vaccine [LAIV] (The Nasal Spray Flu Vaccine), https://www.cdc.gov/flu/about/qa/nasalspray.htm

3. Measles Cases in 2019, tại trang web https://www.cdc.gov/measles/cases-outbreaks.html

4. Cost benefit of vaccines in Canada

  • Bs. Giang Tú – Giám Đốc Y Khoa
  • Bs. Trần Thị Lệ Thủy – Phòng Chuyên Môn Y
  • Quản Trọng Quốc Huy – Phòng Chăm Sóc Khách Hàng
  • Trần Thị Thanh Thùy – Ban Sự kiện Truyền Thông